Program Erasmus+ oferuje wiele możliwości rozwoju dla młodych ludzi, są to nie tylko studia, ale też kilku-kilkunastodniowe wymiany młodzieżowe, kursy dla członków organizacji pozarządowych lub wolontariat.  
Program, wbrew pozorom, obejmuje wiele państw - są tam nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również Gruzja, Turcja lub Egipt.

Pełna lista krajów partnerskich dostępna jest na stronie https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/uc...

W ramach programu Erasmus+ dla studentów uczelni wyższych dostępne są:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu - na okres od 3 do 12 miesięcy;

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia w innych krajach uczestniczących w programie oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata. To, do jakich krajów i uczelni/instytucji można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych pomiędzy uczelniami/instytucjami. Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. 

  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

W programie Erasmus+ absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na praktykę lub staż zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów. Długość pobytu na praktyce/stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd (jeżeli limit mobilności już został przez daną osobę wyczerpany, nie może ona skorzystać z tej możliwości, np. w przypadku gdy pobyt za granicą osoby studiującej na studiach II stopnia wynosił łącznie 12 miesięcy).  Praktyka powinna być związana z dziedziną ukończonych studiów.

Więcej informacji na temat powyższych możliwości znajdziecie w pliku na dole strony :)

Z podstawowych form programu dostępnych dla wszystkich (nie jest wymagany status studenta) możemy wyróżnić:

Youth Exchange - Wymiana Młodzieżowa
Wymiana młodzieżowa to swojego rodzaju kurs na wybrany temat, między innymi ekologia, sztuka lub zdrowie, którego celem jest przedstawienie tematu projektu za pomocą edukacji nieformalnej oraz zintegrowanie młodzieży z różnych krajów. Zwyczajowo wymiany takie trwają od 7 do 14 dni, bierze w nich udział ok. 5-6 osób z jednego kraju, z około 6 państw. Oprócz zajęć tematycznych na uczestników czekają wycieczki oraz wieczory międzynarodowe, gdzie każdy z krajów uczestniczących ma okazję przedstawić lokalne przysmaki, tańce lub stroje. Uczestniczyć w takim wyjeździe może każda młoda osoba będąca obywatelem lub rezydująca w kraju, który bierze udział w projekcie; jedynym wymaganiem jest wiek, ponieważ kursy te są przeznaczone dla osób w wieku 18-30 lat (czasami możliwy jest też udział od 16 roku życia, jednak jest to znacznie rzadsze). 
 
Training Course - Kurs dla wolontariuszy organizacji pozarządowych
Training Courses działają bardzo podobnie jak wymiany młodzieżowe, jednak tematy tam poruszane są zwykle bardziej dogłębne i związane z pracą z młodzieżą oraz programami Erasmus+. Tematem może być na przykład kursy dla trenerów, zarządzanie projektami lub coaching. W kursie bierze też udział większa ilość państw, lecz z każdego kraju biorą udział dwie, maksymalnie trzy osoby. Dodatkowym wymaganiem, aby wziąć udział w takim kursie, jest aktywne uczestnictwo w działaniach lokalnej organizacji wolontariackiej.
 
European Solidarity Corps (dawniej EVS) - Wolontariat Europejski 
ESC jest Europejskim programem umożliwiającym wyjazd na wolontariat zagraniczny osobom od 18 do 30 roku życia. Każdy może raz w życiu wziąć udział w takim programie w dowolnym miejscu, gdzie akurat potrzebni są wolontariusze. Tematy projektów są zróżnicowane - od ekologii aż po edukację, więc każdy ma możliwość znaleźć coś dla siebie!